Rzadki jak Fenix - Podania, basnie i legendy - Popiół z Lachów


Rzadki jak Fenix!

Fenix należy do bajecznych ptaków, iako Symbolum rzadkości, od starożytnych malarzy, i poetów nayczęściey wspominany. - Dawni zgodnie przyświadczaią że Fenix będąc iedynym na świecie ptakiem, z popiołów poprzednika się swoiego rodzi. Przepędziwszy on nader długi zakres życia na niedostępnych górach Arabii, gdy uczuje zbliżający się koniec, zbiera naysuchsze rószczki drzew aromatycznych, i z nich gniazdo uścieła. Gniazdo takowe podług iednych ściele na wierzchołku palmowego drzewa, podług drugich, na niebotyczney górze koło miasta Heliopolu w Egipcie. Gdy upał słoneczny zatli ów stos suchych, i smolnych gałązek, Fenix na nim usiada, i machaiąc zwolna skrzydłami całkowite zapalenie przyspiesza. Wtedy dopiero żałosne wydaiąc śpiewy, samego siebie w popiół obraca. Z takowych popiołów, ukształca się robaczek, a z robaczka drugi, żyiący Fenix wychodzi. Fenix ile symbolum dzisieyszym nawet malarzom przydatny bydź może. -

Źródło: Przysłowia narodowe (1830)