Biblia - Judeochrześcijaństwo - Popiół z Lachów


Biblia.

Teksty biblijne.

Obecny starożydowski tekst Starego Testamentu, wykorzystywany przez judaistów i niewielkie społeczności chrześcijan mówiących po hebrajsku (nazywamy go tutaj MT, czyli Masoreckim Tekstem), nie jest tekstem natchnionym przez Boga, który znał Zbawiciel i Apostołowie. Można się o tym łatwo przekonać, wertując Nowy Testament — są tam odwołania do Starego Testamentu, których w naszym tekście starotestamentowym nie ma. Na przykład, Mateusz (12:21) cytuje proroka Izajasza: „W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”. Jednak, gdy pójdziemy za odwołaniem, to zobaczymy, że Izajasz (42:4) mówi coś innego: „a Jego pouczenia wyczekują wyspy”. Lub w Dziejach Apostolskich (7:14), Szczepan mówi, że z Jakubem przyszło do Egiptu siedemdziesięciu pięciu ludzi. Gdy prześledzimy odwołanie (Rodzaju 46:27), to zobaczymy, że było siedemdziesięciu ludzi.

Nie jest to błąd tłumaczy, nie jest to błąd tłumaczenia polskiego — te same różnice zauważymy i w angielskiej, i we francuskiej Biblii. Tłumaczenie jest dokładne, lecz z nieprawidłowej wersji — tłumacze tłumaczyli z Biblii Żydowskiej, z MT, a Chrystus i Apostołowie znali, czytali i powoływali się na utracony, starohebrajski oryginał Septuaginty który nie dotrwał do naszych czasów, nazywany H70.

Właśnie z tego MT, a nie ze (zniszczonego) H70, zrobiono prawie wszystkie tłumaczenia Starego Testamentu — w tym i na angielski. I synodalne tłumaczenie rosyjskie także zrobiono z MT. Żydowscy mędrcy zdołali uczynić MT świętym tekstem świata chrześcijańskiego, i stał się on rękojmią i ukrytą przyczyną żydowskich wpływów na Zachodzie, chociaż MT zakończono stosunkowo niedawno. Najstarszym żydowskim rękopisem MT jest Kodeks Leningradzki, napisany zaledwie tysiąc lat temu, w roku 1008, czyli tysiąc lat po Narodzeniu Chrystusa. A Septuaginta, czyli tłumaczenie 70 interpretatorów, jest o wiele starsza — przetłumaczono ją nie tylko przed Chrystusem, ale nawet przed powstaniem Machabeuszy. Wtedy, w trzecim wieku przed Chrystusem, Palestyna, Egipt, Syria i ich sąsiedzi stanowili część świata hellenistycznego. Żydzi w nim się dobrze zintegrowali, a walka pomiędzy dwiema tendencjami starożytnego Izraela dopiero się zaczynała.

Jedna tendencja, nacjonalistyczne wybraństwo, prywatyzowała Pana Boga: „Prawo Pana nieba i ziemi, Stwórcę wszystkich i wszystkiego, najwyższe światło całego świata i ludzkości ogłoszono i zrobiono wyłącznym przywilejem wybranego Izraela”. Obcy, czytający Biblię, podlegał karze, jak złodziej lub cudzołożnik. Tłumaczenie Biblii na grecki przyrównywano do grzechu stworzenia złotego cielca (Wyjścia 32:4).

Druga tendencja prowadziła do chrześcijaństwa z jego uniwersalizmem i wszechczłowieczeństwem. Prawo, a także Łaska były dane wszystkim.

W terminach współczesnych, były to tendencje prywatyzacji i nacjonalizacji. Walka toczyła się we wszystkich trzech centrach starożytnej mądrości — w Aleksandrii, Babilonie i Jerozolimie. Aleksandria była najbardziej wszechludzka, Babilon obstawał najbardziej za wybraństwem, a Jerozolima była ich polem bitwy. W Aleksandrii wspaniała synteza idei żydowskich i hellenistycznych ucieleśniła się w przekładzie 70 interpretatorów, wyznaczonych przez najwyższego kapłana. W ten sposób Objawienie Izraela poszło w świat, przygotowując drogę Chrystusowi.

„Cerkiew [Kościół] wyjątkowo czci tłumaczenie 70-ciu — Septuagintę. Św. Ireneusz uważa, że święci interpretatorzy byli tak samo natchnieni przez Ducha Świętego, jak prorocy i apostołowie (Ir. 3, XXI, 4). Św. Justyn Filozof w „Mowie do Greków”, Tertullian, Św. Cyprian, Św. Augustyn, Św. Klemens Aleksandryjski nazywają tłumaczenie 70-ciu natchnionym przez Boga. Św. Bazyli Wielki nazywa go najdoskonalszym w Kościele. Cerkiew oddaje tłumaczeniu 70-ciu pierwszeństwo nie tylko przed innymi tłumaczeniami, lecz także przed MT. Cerkiew nie dowierza MT dlatego, że w ciągu dwóch tysięcy lat historii chrześcijaństwa oryginał żydowski przechowywany był w środowisku niechrześcijańskim, wrogim chrześcijaństwu, nie był przepisywany rękami chrześcijan. Tymczasem, tekst przekładu 70-ciu przechowywany był w środowisku chrześcijańskim, i przepisywali go chrześcijanie przy nieustannej kontroli Cerkwi” — pisze prawosławny komentator.

W tłumaczeniu Siedemdziesięciu było wiele cudownego. Zgodnie z tradycją, wybrano sześciu tłumaczy z każdego z dwunastu plemion, razem siedemdziesięciu dwóch. Lecz tłumaczenie nazywane jest tłumaczeniem Siedemdziesięciu dlatego, że Siedemdziesiąt — to według gematrii „Sod”, co oznacza tajemnicę. Siedemdziesięciu wyjawiło tajemnicę, którą nie chcieli dzielić się Żydzi-nacjonaliści. „Niech będzie przeklęty ten, kto wyjawi naszą tajemnicę Gojom” — napisano na podłodze synagogi En-Gedi. Pieśń nad Pieśniami trzykrotnie zaklina Córy Jerozolimskie „nie budźcie miłości przedwcześnie”, a oznacza to: „nie ujawniajcie naszej tajemnicy Gojom”, objaśnia Talmud. Rozwścieczeni, że ich tajemnica została wyjawiona, Żydzi-nacjonaliści zniszczyli żydowskie zwoje, z których Siedemdziesięciu tłumaczyło Septuagintę. W ten sposób zaginęły wszystkie zwoje H70. A w czasie powstania Machabeuszy, Żydzi-nacjonaliści pozabijali w Jerozolimie hellenistycznych judaistów — poprzedników chrześcijan.

Z nadejściem Chrystusa, wolny duch judeogrecki wyraził się całkowicie w Kościele. Nacjonaliści żydowscy byli przerażeni. Przeklinali i zabijali pierwszych chrześcijan. Lecz idei nie da się zabić. I, aby wziąć pod swoją kontrolę święty tekst, rozpoczęli oni długotrwały program pojmania ptaka, który wyleciał na swobodę. W ciągu setek lat niszczyli wcześniejsze pisma i pracowali nad tekstem, wykorzystując dwuznaczności czytania konsonantycznego, aż w końcu, otrzymali tekst z którego byli zadowoleni. Za pomocą niewielkich zmian żydowscy mędrcy zamienili ucieleśnioną w Chrystusie ideę osobowego Boskiego Zbawiciela na nacjonalistyczną ideę o Mesjaszu Izraela i dla Izraela. Narody świata zaczęto uważać za grzeszne półzwierzęta, które nie są w stanie dojść do Boga. Nazwę „judaiści” [Żydzi] pozostawiono tylko dla tej niewielkiej grupy fanatyków, a judaistów hellenistycznych zaczęto nazywać chrześcijanami, i nie uważano już ich za Żydów. Bitwa pomiędzy dwoma kierunkami ideowymi w ramach judaizmu przekształciła się w walkę pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem.

Żydzi-ekskluzywiści nie mogli zniszczyć Septuaginty — zbyt dużo pism rozeszło się wśród ludów świata, i LXX rozpowszechniała się coraz bardziej, doprowadzając narody do Chrystusa. Ażeby z powrotem zamknąć dżina w butelce, Żydzi dokonali po kolei trzech tłumaczeń Starego Testamentu na grecki jako przeciwwagę dla Septuaginty. Te tendencyjne tłumaczenia robiono z tekstów przedmasoreckich. W ten sposób, „Dziewica [która] porodzi syna” z proroctw stała się „młodą kobietą”, chociaż cóż w tym dziwnego? Od tego czasu judaiści dokonali lub wpłynęli na setki przekładów na języki świata, a jednocześnie pilnie strzegli MT, swojej żydowskiej wersji, jako jedynego legalnego źródła pierwotnego.

Młody Kościół nie martwił się z tego powodu, ponieważ język starożydowski stał się udziałem niewielkiej grupy mędrców żydowskich. Głównym językiem kultury był grecki, językiem władzy była łacina, a językiem prostego ludu aramejski. Żydowski oryginał Biblii odrzucono, jak pusty kokon gąsienicy, z której wylągł się już motyl. Kościół miał w rękach natchniony przez Boga tekst LXX. Tłumacze Septuaginty, półlegendarnych siedemdziesięciu interpretatorów, byli czołowymi mędrcami Izraela ówczesnych czasów, przedstawicielami wszystkich pokoleń i szkół. Na podstawie tego przekładu rozkwitł Nowy Testament, i tworzyli Ojcowie Kościoła. Wydawało się, że to wystarczy.

Gdy uczeni chrześcijańscy zainteresowali się źródłami i interpretacją Starego Testamentu, i zaczęli porównywać przekład Siedemdziesięciu z późniejszymi żydowskimi tłumaczeniami na grecki, nieuchronnie zwrócili się do żydowskiego tekstu Biblii, a do tego czasu tylko Żydzi mieli pisma i umieli je interpretować. Jak pamiętamy, żydowski oryginał Septuaginty został zniszczony. Znakomity uczony teolog Orygenes zwrócił się do Żydów o radę, i rada ich była oparta na ich tekście, i ich interpretacji tekstu. Orygenes postanowił ulepszyć Septuagintę i zredagował ją z uwzględnieniem przekładów żydowskich ze współczesnych jemu pism. Te poprawki, i poprawki innych redaktorów pozostały w wielu manuskryptach LXX. Lecz mimo to, pomimo takiego przeredagowania, Septuaginta pozostawała tekstem podstawowym, i wykorzystywał ją cały mówiący po grecku Wschód od Konstantynopola do Aleksandrii.

Lecz na Zachodzie greckiego nie znano. Początkowo Kościół Zachodni wykorzystywał tłumaczenia części Septuaginty na łacinę, i jedność Kościoła pozostawała niewzruszona. Ale potem Święty Hieronim, mąż wielce uczony, który przeżył 34 lata w Palestynie, postanowił stworzyć wzorcowy przekład na łacinę, z uwzględnieniem całej współczesnej mu wiedzy. Początkowo zamierzał przetłumaczyć Septuagintę na łacinę z uwzględnieniem starych tłumaczeń łacińskich, a następnie sprawdzić otrzymany tekst z żydowską wersją przedmasorecką.

W Jerozolimie spotkał się z żydowskimi uczonymi mężami, i poprosił ich o radę. Poradzili mu nie tracić czasu na niedobry przekład grecki, a zwrócić się bezpośrednio do źródła pierwotnego, czyli do Biblii Żydowskiej. I tak zrobił: od nowa przetłumaczył Stary Testament na łacinę ze współczesnych mu rękopisów żydowskich. W ten sposób posiano ziarna żydowskich wpływów w Kościele Zachodnim. Żydzi zaakceptowali przekład Hieronima, lecz Święty Augustyn był oburzony, i pisał w swej książce „Państwo Boże”:

„Chociaż Żydzi chwalą mądry trud Hieronima, gdy tymczasem według nich Siedemdziesięciu Interpretatorów wielokrotnie się myliło, to Kościoły Chrystusowe uczą, że nic nie ma większego autorytetu, niż przekład Siedemdziesięciu, i powinniśmy wierzyć, że Siedemdziesięciu otrzymało dar prorocki.”

Współcześni oburzali się na Hieronima, widząc, jak on z latami coraz bardziej skłania się na stronę Żydów. Przyjaciel jego młodości, Rufinus, rozpoczął otwartą krytykę Hieronima. Hieronim uznał fakty lecz nie zamierzenia. „Nie można winić mnie za to, że korzystam z pomocy Żydów przy tłumaczeniu z hebrajskiego. Nie rozumiem, jak wykorzystanie żydowskich interpretacji może podkopać wiarę chrześcijańską”, pisał Hieronim w swej Apologii. Lecz dzięki temu Żydzi zasiali ziarno, które z czasem rozkwitło w postaci zatwierdzenia MT i praktycznego zapomnienia Septuaginty.

Bitwa na tłumaczenia trwa do dzisiejszego dnia. Żydzi produkują setki przekładów na mnóstwo języków, każdy następny jest jeszcze bardziej judaistyczny od swego poprzednika, jeszcze bardziej związany z duchem żydowskiego wybraństwa. Niektóre przekłady są otwarcie żydowskie, jak trzytomowe tłumaczenie Biblii na rosyjski, które niedawno wyszło w Jerozolimie. Inne są krypto żydowskie, jak angielska Scofield Reference Bible, która sprowadza wiarę chrześcijańską do „miłości do Żydów i żydowskiego państwa”. Ta właśnie praca nad tłumaczeniami jest prawdziwym, a nie mitycznym, „Spiskiem Mędrców Syjonu”.

Izrael Adam Szamir

Źródło.


Na początku.

Genesis. Księgi te od Siedemdziesiąt tłumaczów Greckim słowem Genesis, to jest Rodzay / abo księgi Rodzaiu / są nazwane / iż się w nich opisuje stworzenie / a iakoby narodzenie świata / y początek y rozrodzenie tak rodzaiu ludzkiego / iako y innych wszechrzeczy. Zydzi tę swym obyczaiem Bereszith, od pierwszego tychże ksiąg słowa / zowią. Bo Bereszith znaczy / Na początku. Maią te księgi w sobie historią dwu tysiącu trzech set y dziewiąci lat: to iest / od początku świata aż do śmierci Jozefowey / co się działo w kościele Bożym za czasu Patriarchów / Adama / Noego / Abrahama / Izaaka / Iakoba / y Iozepha: których żywoty szeroce opisuią. Z tych ksiąg Apostołowie y sam Pan Christus w Nowym testamencie dwadzieścia y siedm świadectw temuż słowy przywodzi: a świadectw podobnych przez osm y trzydzieści.

Na początku stworzył Bóg. Dwie rzeczy daie znać Moyzesz temi słowy. Iedna / iż świat nie był od wieku / ale miał kiedyś swoy początek. A druga / iż nie trwał przez kilkadziesiąt tysięcy lat / iako Chaldeyczycy / Aegyptianie / y inni mniemali: gdyż od początku tego aż do czasów naszych nie więcey jedno pięć tysięcy y sześć set lat przeminęło: iako tenże Moyzesz w tych y poślednich księgach swoich / y drudzy po nim pisarze ksiąg świętych opisuią.

A Duch Boży unaszał się. Po żydowsku merahephath: to jest ruszał się / abo powiewał / abo raczej / tako Hieronym św. i inni wykładayą nasiedział jako ptak na jajcach / ogrzewając je i płodnemi czyniąc. Zkąd się jaśnie pokazuje (tako tenże Hieronym uczy) iż to Moyzesz nie o wietrze ani o powietrzu mówi / którego jeszcze nie było: ale o Zduchu św. który ożywia wszystkie rzeczy. Ponieważ Bóg Ojciec słowem swoim / który jest syn jego / y Zduchem sił swoich wszystko uczynił.

Źródło: Biblia w przekładzie biskupa Jakuba Wóyka z Wągrowca (1599).

Czyli wszechświat został wysiedziany z jajka, co by wyjaśniało co bóg robił przez całą wieczność przed stworzeniem świata.

Łabędź.

Tuż przy głowie Smoka a w rozwidleniu Drogi Mlecznej, czyli w rozgałęzieniu Drzewa Świata, znajduje się gwiazdozbiór Łabędzia i prócz niego z obu stron Drogi Mlecznej jeszcze dwa inne ptaki niebieskie, gwiazdozbiór Sępa, obecnie Lutni, i Orła.

Gwiazdozbiór Łabędzia łatwo poznać z tego powodu, że główne jego gwiazdy, które nam rzucają się w oczy, tworzą kształt krzyża łacińskiego.

Naogół śród Hellenów i Arabów nazywano ten gwiazdozbiór Ptakiem albo Kurą. Potem dopiero wypłynęła nazwa Łabędź, która się rozpowszechniła.

Wedle astroteozofów chrześcijańskich piękny ten gwiazdozbiór symbolizował gołębicę Ducha Świętego. I rzeczywiście ukazuje się w rozwidleniu Drogi Mlecznej niby w „rozdartych” niebiosach.

Andrzej Niemojewski

Źródło: Polskie Niebo (1924).

Gwiazdozbiór Łabędzia w jesienne wieczory jest widoczny w zenicie, kiedy to można oglądać jak Duch Święty pod postacią białego ptaka siedzi w konarach drzewa kosmicznego.

Bóg stworzył świat i ludzi.

Rdz 1:26. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. 29. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. 31. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. (BT)

 

Bóg powtórnie stwarza człowieka mimo, że wszystko co wcześniej stworzył było dobre.

Gen 2:7. Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą. 8.I naszczepił był Pan Bóg Raj roskoszy od początku w który postawił człowieka którego utworzył. 18.Rzekł też pan Bóg: Niedobrze bydź człowiekowi samemu: uczyńmy mu pomoc jemu podobną. 21.Przypuścił tedy Pan Bóg twardy sen na Adama: a gdy zasnął wyjął jedno żebro z niego i napełnił ciałem miasto niego. 22.I zbudował Pan Bóg z żebra, które wyjął z Adama białogłowę i przywiódł do Adama. 23.I rzekł Adam: To teraz koćś z kości moich i ciało z ciała mego: tę będę zwać Mężyną bo z męża wziętą jest. (Biblia Jakuba Wójka z Wągrowca 1599)

 

Bóg boi się ludzi posiadających wiedzę.

Gen 3:4.I rzekł wąż do niewiasty: żadną miarą nie umrzecie śmiercią. 5.Bo wie Bóg iż któregokolwiek dnia będziecie jaść z niego otworzą się oczy wasze: i będziecie jako bogowie wiedzieć dobre i złe. 6.[..] i wzięła z owocu jego, jadła i dała mężowi swemu który jadł. 7.I otworzyły się oczy obojga. 22.I rzekł: Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe: teraz tedy by snadź nie ściągnął ręki swej i nie wziął też z drzewa żywota i nie jadł, a byłby żyw na wieki. 23.I wypuścił go Pan Bóg z raju roskoszy żeby uprawował ziemię z której jest wzięty. 24.I wygnał Adama: i postawił przed rajem roskoszy Cherubim i miecz płomienisty i obrotny, ku strzeżenie drogi drzewa żywota. (Biblia Jakuba Wójka z Wągrowca 1599)

 

Bóg chroni Kaina, zabójcę Abla.

Gen 4:1.Adam potym poznał żonę swoją Hewe, która poczęła i porodziła Kaina mówiąc: otrzymałam człowieka przez Boga. 2.I zasie porodziła brata jego Abela. A Abel był pasterzem owiec, a Kain oraczem. 8.[...] A gdy byli na polu powstał Kain na Abla, brata swego i zabił go. 10.I rzekł Pan do niego: Coś uczynił, że głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. 11.Teraz tedy będziesz przeklętym na ziemi, która otworzyła gębę swą i przyjęła krew brata twego z ręki twojej. 14.Oto mię dziś wyganiasz od oblicza ziemi i skryję się przed obliczem twoim i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi: każdy tedy który mię najdzie zabije mię. 15.I rzekł mu Pan: Żadną miarą tak nie będzie: ale każdy, który zabił Kaina siedmiorako będzie karan. I włożył Pan na Kaina znamię, aby go nie zabijał wszelki, który go nalazł. 16.I wyszedłszy Kain od oblicza Pana swego, mieszkał wygnańcem na ziemi ku wschodowej części Edenu. 17.I poznał Kain żonę swoją, która poczęła i porodziła Henoha. (Biblia Jakuba Wójka z Wągrowca 1599)

Kain - otrzymany, albo otrzymanie. Abel - lepak, albo hebel - próżność, albo marność znaczy.

 

Bóg boi się ludzi mających wspólny cel.

1 Moj. 11:1. A była wszystka ziemia jednego języka, i jednej mowy. 2. I stało się, gdy wyszli od wschodu słońca, znaleźli równinę w ziemi Senaar, i mieszkali tam. 3. I rzekł jeden do drugiego: Nuże naczyńmy cegły i wypalmy ją ogniem: i mieli cegłę miasto kamienia, a glinę iłowatą mieli miasto wapna. 4. Potem rzekli: Nużeż, zbudujmy sobie miasto i wieżą, której by wierzch dosięgał do nieba, a uczyńmy sobie imię; byśmy się snać nie rozproszyli po obliczu wszystkiej ziemi. 5. Tedy Pan zstąpił, aby oglądał miasto ono, i wieżą, którą budowali synowie ludzcy. 6. I rzekł Pan: Oto lud jeden, i język jeden tych wszystkich; a toć jest zaczęcie dzieła ich, a teraz nie zabroni im nikt wszystkiego, co zamyślili uczynić. 7. Przetoż zstąpmy, a pomieszajmy tam język ich, aby jeden drugiego języka nie zrozumiał. 8. A tak rozproszył je Pan stamtąd po obliczu wszystkiej ziemi; i przestali budować miasta onego. 9. Przetoż nazwał imię jego Babel; iż tam pomieszał Pan język wszystkiej ziemi; i stamtąd rozproszył je Pan po obliczu wszystkiej ziemi. (BG)

 

Biblia promuje kazirodztwo ...

Rdz 19:30. Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, 31. rzekła starsza do młodszej: Ojciec nasz wprawdzie już jest stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. 32. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego. 33. Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. 34. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego. 35. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. 36. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. (BT)

Rdz 20:11. Abraham odpowiedział: Bo myślałem: Na pewno nie ma tu u ludzi bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony. 12. Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz z innej matki; mimo to została moją żoną. (BT)

Rdz 24:48. Dla pana mego Abrahama wziął bratanicę jego za żonę dla jego syna. (BT)

Rdz 28:1. Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. 2. Idź do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja. (BT)

 

... i wielożeństwo.

Rdz 28:9. poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. (BT)

Rdz 29:16. Miał zaś Laban dwie córki; starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. 17. Oczy Lei były jakby zgaszone, Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. - 18. Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę, Rachelę. 19. Laban powiedział: Wolę dać ją tobie niż komu innemu. Pozostań więc u mnie. 20. I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem lat, a wydały mu się one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę. 21. Wreszcie rzekł Jakub do Labana: Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z nią połączył. 22. Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę. 23. A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. 24. Dał też Laban tej córce swej niewolnicę Zilpę. 25. Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana: Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? 26. Laban odpowiedział: Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż [córki] młodszej przed starszą. 27. Bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat. 28. Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę. 29. Racheli dał Laban również swą niewolnicę Bilhę, aby jej usługiwała. 30. Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. Rdz 30:3. Wtedy ona powiedziała: Mam niewolnicę Bilhę. Zbliż się do niej, aby urodziła dziecię na moich kolanach; chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo. 4. Dała mu więc swą niewolnicę Bilhę za żonę, i Jakub zbliżył się do niej. 5. A gdy Bilha poczęła i urodziła Jakubowi syna, 6. Rachela rzekła: Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy mnie dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan. 7. Niewolnica Racheli, Bilha, znowu poczęła i urodziła Jakubowi drugiego syna. 8. Wtedy Rachela rzekła: Nadludzką walkę wiodłam z siostrą moją i zwyciężyłam. Przeto dała mu imię Neftali. 9. Ale i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. 10. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. (BT)

 

Bóg błogosławi Jakubowi walczącemu z nim.

1 Moj. 32:28. I rzekł: Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakób, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem, i z ludźmi, i przemogłeś. (BG)

 

Mojżesz na polecenie Pana nakłania Izraelitów do kradzieży.

Wj 3:22. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan. (BT)

Wj 12:35. Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. 36. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. (BT)

 

 

Rogata postać Mojżesza z Biblii wydanej w 1575r.

 

Jak Pan tytułujący się Bogiem uprowadza lud Izraela z Egiptu.

Wj 6:7. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. (BT)

2 Moj. 12:41. I stało się po czterech set lat i trzydziestu lat, stało się onegoż dnia, wyszły wszystkie wojska Pańskie z ziemi Egipskiej. (BG)

2 Moj. 12:51. Tego właśnie dnia wyprowadził Pan synów izraelskich z ziemi egipskiej, zastęp za zastępem. (BW)

2 Moj. 13:16. Niechaj to będzie jako znak na ręce twojej i jako znamię między oczyma twoimi, gdyż ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu. (BW)

2 Moj. 14:18. I poznają Egipcjanie żem Ja Pan, gdy się okryję chwałą kosztem faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców. 19. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż 20. Wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. (BW)

Wj 19:1. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. 2. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. 3. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 4. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. (BT)

 

Jam jest twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 Powinno być: Jam jest twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, ziemi urodzajnej wprost na pustynię odcinając możliwość powrotu.

 Wj 16:2. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. 3. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. (BT)

2 Moj. 19:1. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli na pustynię Synaj. 2. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. 3. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry. (BW)

 

Ruiny świątyni w Serabit na półwyspie Synaj.

Wj 15:17. Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. (BT)

 

 Pan upomina się o mienie zagrabione Egipcjanom.

 2 Moj. 25:3. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: Złoto, srebro i miedź, 4. Fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść, 5. I skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, 6. Oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła, 7. Kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika. (BW)

2 Moj. 30:11. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa: 12. Gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. 13. A to niech da każdy, kto podlega spisowi: Pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. 14. Każdy, kto podlega spisowi, od dwudziestego roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. 15. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Pana, na okup za wasze życie. 16. Weźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich. (BW)

2 Moj. 35:4. Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan: 5. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana, Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź; 6. Fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i sierść kozią, 7. Skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, 8. Oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, 9. Kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika. (BW)

 

 Biblijne instrukcje kolonizacji.

Pwt 19:1. Gdy Pan, Bóg twój, wytępi narody, których ziemię ci daję, abyś je z niej wypędził i zamieszkał w ich miastach i domach. (BT)

Pwt 15:6. Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. (BT)

Pwt 7:20. Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. 21. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i groźny. 22. Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. 23. Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. 24. Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz. (BT)

 

Kim był Jezus.

Jn 8:48. Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? 49. Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie. (BT)

Jn 8:41. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca — Boga. (BT)

Mt 13:37. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. (BT)

Jezus był Samarytaninem. Samarytanie byli obrzezanymi Persami (Indoeuropejczykami, a nie Semitami jak Izraelczycy). Samarytanie - SamArianie - Sarmaci, czyli ludzie (dlatego Jezus tytułował siebie Synem Człowieczym).

 

Jezus boga żydowskiego opisanego w Biblii nazywa diabłem.

Jn 8:44. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (BT)

Diabolo to po grecku oskarżyciel.

Ps 82:1. Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa: 2. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? (BT)

Jezus boga żydowskiego opisanego w Biblii nazywał diabłem, a ludziom wmawiają, że był jego ojcem.

 

Posłanie Jezusa dla apostołów.

Mt 10:5. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! 6. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 7. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (BT)

Jezusowe nauki były skierowane do Żydów, a nie do ludzi. To faryzeusz Seul z grecka Szaweł, a z łacińska Paweł jest założycielem chrześcijaństwa, z tych samych faryzeuszy co nawoływali do ukrzyżowania Jezusa. Chrześcijaństwo jest zemstą żydowską na Jezusie.