Rodzimowierstwo Słowiańskie - Popiół z Lachów


Rodzimowiercą słowiańskim jest osoba, która czci wyłącznie Bogów słowiańskich.

 

Rodzimowierstwo to system wierzeń etnicznych, zarówno minionych jak i współczesnych (zawsze jednak wyraźnie nawiązujących do konkretnego systemu wierzeń etnicznych), opartych na mitologii i wierzeniach lokalnej społeczności (zwykle odwołujących się do tradycji przedchrześcijańskich), występujących w obrębie danej grupy kulturowej. Samo pojęcie powstało ze złączenia dwóch słów: wiara w znaczeniu zespołu zasad, na których opiera się pogląd na świat oraz rodzima czyli właściwa danej społeczności, regionowi - pochodząca z danego narodu, plemienia, ojczyzny, macierzy, domu, miejsca, itd.

W przypadku rodzimowierstwa słowiańskiego (czasami określanego także terminem słowianowierstwo) chodzi tu głównie o odwołanie się do tradycji wspólnot słowiańskich. Opiera się ono głownie na religii funkcjonującej wśród Słowian przed chrystianizacją (choć pewne odłamy rodzimowierstwa czerpią także inspiracje zarówno z późniejszych elementów wierzeń, trwających w folklorze ludowym w opozycji do chrześcijaństwa), jak również z wcześniejszego dorobku pozostałych, dawnych kultur etnicznych (tworzących korzenie tradycji słowiańskiej na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa).


Na terenie Polski działają następujące grupy rodzimowiercze:

Rodzimy Kościół Polski - rodzimowierczy związek wyznaniowy, nawiązujący do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian. Wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych MSWiA w dniu 24 marca 1995 pod numerem 95. Siedzibą wyznania jest Warszawa. Na terenie kraju działają świątynie skupiające wyznawców z danego regionu. Już nieistniejący.

Rodzima Wiara jest zarejestrowanym i legalnie działającym, z gruntu politeistycznym i rodzimym związkiem wyznaniowym w Polsce, od lat działającym także na szerokim polu międzynarodowym.

ZZW Słowiańska Wiara - wiara, która przetrwała. Ideą, która od początku nam przyświeca jest ożywienie Słowiańskiej Wiary i Tradycji z jej wszystkimi aspektami materialnymi jak i duchowymi.

Fundacja Watra. Watra to święty ogień religii naszych przodków, ogień który płonie w naszych sercach. Jako politeiści uważamy że jest wielu Bogów odpowiadających za różne sfery życia/śmierci i świata/światów, sił natury etc. "Watra" działa we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Żertwa powstało w 2010 roku. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o religii, kulturze i historii naszych przodków. Pragniemy przybliżać społeczeństwu w miarę naszych możliwości i środków, wiedzę o naszych korzeniach... Stowarzyszenie Żertwa działa w Bydgoszczy.

Nadwarciański Krąg Rodzimowierczy – stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane, skupiające grupę rodzimowierców z Wielkopolski. Stowarzyszenie NKR działa w Poznaniu.

Gromada SwargaPolska aby odrodzić się, musi wrócić do swych korzeni, do własnej prapolskiej wiary. Gromada Swarga działa w Łodzi.

Kołomir – Stowarzyszenie Rodzimowierców Warmińskich. Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych. Stowarzyszenie "Kołomir" działa w Olsztynie.

Grupa WiD (Wiedza i Dzieło - rozwinięcie skrótu i zarazem dewiza grupy) powstała w roku 2006 i skupia osoby zainteresowane ocaleniem śladów oraz rozpowszechnieniem wśród ogółu społeczeństwa świadomości o istnieniu religii oraz kultury przedchrześcijańskiej na terytorium Polski, a także szerszym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszar Słowiańszczyzny. Jesteśmy grupą w pełni nieformalną. Grupa WiD działa w Warszawie.